Vypracování zadání pro výběr realizátora

Kvalitní zadání pro realizaci projektu je klíčovým podkladem pro výběr partnera, který pomůže s jeho realizací.
Vlastní realizace je založena na uzavřené smlouvě a obě strany očekávají, že bude dodáno přesně to, co je smluvně zakotveno.

Rozsah připravovaného zadání

Funkční požadavky – představují popis požadovaných funkcí, které naplní veškeré potřeby uživatelů systému. V této části dodáme popis jak má řešení fungovat v jednotlivých případech využití a řešení tzv. životních situací uživatelů a dále popis reakce systému na řešení případně nestandardních zadání.
Nefunkční požadavky – definují pravidla fungování řešení s pohledu provozu a oblastí, které zůstávají uživatelům „skryty“, ale podstatně ovlivňují fungování systému. Jedná se především o požadavky na bezpečnost řešení, úroveň provozu a podpory.
Součástí vypracování požadavků je popis návazností na další systémy, a to jak interní (z pohledu společnosti), tak i externí. Správná a úplná definice návaznosti systémů je důležitou podmínkou zajištění konzistence dat, omezení a zjednodušení zadávání obchodních požadavků.
Zadání je vždy potřebné zkontrolovat i rámci celkového „legislativního kontextu“ pokrývajícího předmětu podnikání společnosti i návazných agend (příkladem pro organizace státní správy může být zákon Právo na digitální službu – zák. 12/2020 Sb.).
Žádný projekt není řešen samostatně a pro úspěšné vyřešení je nutná součinnost dalších kolegů nejen v rámci společnosti, ale velmi často také externích subjektů. Správná definice součinnosti a dohoda o jejich plnění ještě před zahájením realizace je důležitá pro předcházení nedorozuměním a problémům realizace – definice součinnosti je součástí návrhu připravovaného projektu.